fbpx

ANGANTYR

Fakta
TypÅngbark, 3-mastad, (Ombyggd till Bark våren 1876)
MaterialFuru och ek på kravel
Tonnage187 Nyläster, 566,38 eng. register ton, 794,750 dwt (1 000dwt)
Mått57,7 x 9,2 x 5,1 (djup i lastrummet)
Maskin80 nomn. Hkr, Motala Mekaniska Verkstad, Norrköping
Fart
Byggd1873 på Kronholmsvarvet i Härnösand
BeställareHernösands Lastångareaktiebolag
Sjösatt1873-10-04
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
AssuransNorrlands Sjöassuransföreningen 24 000: –
Allmänna Sjöförsäkringsbolaget i Göteborg 12 000: –
HemmaHärnösand
ÄgareHernösands Lastångareaktiebolag
BefälhavareJohan Petter Lindström
Besättning11 man
På resaAltona, Hamburg – Härnösand
Förlist1892-08-29
PlatsYttre Knösen, Understen
OrsakGrundstötning, läckage övergavs sjunkande
LastBarlast (sand)
POSMellan Märketskallen och Understen (se sjökort nedan)
Djup
Sjk
Exnamn

SJÖFÖRHÖR (Gefle rådhusrätt 5 okt.)
Samma dag kl 3 e.m. lade fartyget för b.b. halsar, tvärs af Grisslehamn, vinden var N.W. med byväder, och kl. 4-tiden passerades Svartklubben – Efter att hafva passerat Halsaren på omkring 1 ½ mils distans med vinden frisk W.N.W. klar sigt, styrdes N. T O. (skall vara N. t W. 348,75 grader – korrigerat under sjöförhöret) till Understens fyrtorn var i W.N.W. på ½ mils dist. (926 m, i själva verket var det 375 m), då fartyget med en fart af 7 till 8 knop törnade mot en undervattensklippa som ej fanns upptagen i kortet, och blef stående, omkring kl. 5 e.m. – ett stycke af löskölen kom strax uppflytande, öppnade genast luckorna för att efterse om fartyget tagit läck då det befanns att vattnet rusade in i förrummet och steg hastigt. Lät gå styrbords ankare, och utstack circa 45 famnar kjetting. Omkring 10 minuter efter grundstötningen gick fartget utaf grundet och begynte drifva emedan djupet var så stort att ankaret ej tog botten – beslöt då att utsätta båtarna för att rädda våra lif. Under tiden gjordes försök att landsegla fartyget för att rädda så mycket som möjligt, men fartyget styrde icke tillfölje vattenmängden i rummet och det släpande ankaret, utan dref till sjös, och som vattnet då hade stigit till mellandäcksbjelkarna tillfrågade Captain besättningen om de ansågo någon möjlighet att qvarstanna i fartyget, men alla svarade, med en mun, att här fanns ej annat att göra, än att gå i båtarna för att rädda våra lif.

Kronometern och skeppspappren hunno bergas men dagboken som var förvarad i Styrmans hytt blef jemte större delen af hans effekter under brådskan att få ut båtarna och berga våra lif, qvarglömda. Några som helst skeppsinventarier var icke möjligt under de rådande förhållandena att rädda. Omkring kl 6.30 e.m. gingo alla i båtarne och kommo efter 2 timmars rodd alla iland på Understen, der vi blefvo vänligt emottagna och inlogerade för natten. Vid första dagningen den 30 september voro Captain, Styrman Dybeck, Jungman Björn, Lättmatrosen Brobeck uppe i Understens fyrtorn användande dess kikare, men kunde derifrån icke upptäcka ett spår af skeppet, äfven voro Jungmännen Carlsson och Hansen uppe på en klippa hvarifrån de ej heller kunde se något spår af skeppet, hvarföre med säkerhet kan antagas att skeppet sjunkit. Derefter lånades en båt vid Understen hvarmed Captain och 4 man rodde till Öregrund för att rapportera olyckshändelsen hvarefter en ångslup derifrån afsändes för att hemta folket, båtarne och de af besättningen bergade effekterna.

Som 5 man af besättningen voro hemmahörande i Roslagen och önskade hemresa från Öregrund blefvo de der afmönstrade och afbetalte. Undertecknad och öfriga 6 man afreste derefter till Gefle, och utgöras dessa 6 man af följande personer: Styrman Fritz Adolf Dybeck, Jungman Carl Victor Bergforss, Jungman Gustaf Fredrik Carlsson, Lättmatros August Brobeck, Jungman Karl Gustaf Björn, Matros Martin Hansen.

Gefle den 3 October 1892
Johan Petter Lindström, Befälhafvare.

Fyrmästare Bergströms rapport
Klockan omkring 4.30 em observerades ett större barkskepp, styrande så nära platsen söder på, att fara för grundstötning befarades, hvadan signaler med till buds stående medel gjordes för att få detsamma att ändra kurs.

Fyrmästaren och fyrvaktaren jemte tvenne arbetare gingo genast efter grundstötningen ut i båt till fartyget för att om möjligt söka inlotsa det på grundare vatten, men komna ombord befanns skeppet omöjligt att manövrera emedan enligt besättningens utsaga utsago, det var ogörligt att från fartyget skilja ankaret och kettingen.

Hernösands-Posten lördagen 1 okt.1892
Sjunket Hernösandsfartyg. Skeppet ”Angantyr”, fördt af kapten J.P. Lindström och tillhörigt ”Lastångareaktiebolaget i Hernösand”, har igår efter grundstötning sjunkit i Södra Kvarken. Fartyget, som på resa från Hamburg i barlast undergått karantän i Känsö, var destineradt hem hit. Besättningen är räddad, enligt telegram från kapten Lindström, afsändt från Öregrund i går.

Rederiets betyg till Lindström
Herr kapten J. P. Lindström, som fördt barkskeppet ”Angantyr” sirka ett års tid, har under nämnda tid uppfylldt alla de plikter och åligganden som anstår en skicklig befälhafvare, jemte det kapten Lindström för ett nycktert och ordentligt lefverne, som härigenom honom till bevis lämnas samt till det bästa rekommenderas.

Hernösand d. 12 Oct. 1892
Hampus Nordlander

BESÄTTNING
KaptenJohan Petter LindströmÖregrund1841-07-09
StyrmanFritz Adolf DybäckGävle1852-01-15
KonstapelJan Erik NordlanderNorrveta, Singö1867-08-08
MatrosJan Erik SödermanSöderby1866-11-29
MatrosMartin HansenMandal, Norge22 år
MatrosE. WidmarkStockholm28 år
LättmatrosJohan Albert WesterlundGrisslehamn1873-09-26
LättmatrosAnders August JanssonEdebo socken1868-11-30
LättmatrosAugust BrobeckKarlshamn?
JungmanCarl Gustaf BjörnÄlvkarleby1872-12-24
JungmanGustaf Fredrik CarlssonStockholm1868-05-07
JungmanCarl Viktor BergforssGävle1863-02-21

Källa
Sveriges Skeppslista 1877 sid.26,27

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.