fbpx

DROTT

Flera lastångare på traiden Raumo-Sverige hade sänkts runt årsskiftet 1914-15 och ombord på Drott var man på sin vakt. Livbåtarna var utsvängda för att snabbt kunna sättas i sjön, trots detta krävde minsprängningen 5 liv däribland kaptenen.

Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage
Mått74,47 x 10,39 meter
Maskin
Fart
Byggd1881 i England av Card & Purdie, Barrow
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaGävle
Ägare
BefälhavareN. J. Smith
Besättning18 man varav 5 omkom (Kapten, 1:e Maskinist, Föreståndarinna, Eldare, Jungman)
På resaStockholm – Raumo
Förlist1915-01-21
Plats
OrsakGick på mina
LastStyckegods
POS
Djup
Sjk
ExnamnRaleigh och Marzo

HISTORIK
Gävleångaren S/S Drott byggdes 1881 i England av Card & Purdie, Barrow. Hon mätte vid byggadet 74,47×10,39 meter och var en ganska stor ångare för sin tid. Framför allt var hon djupgående vilket senare skulle straffa sig. Hon hade tidigare haft namn som Raleigh och Marzo och hade numera Gävle som hemort.

Efter december månads alla sänkningar av svenska fartyg utanför Raumo och Mäntyluoto var man försiktig. S/S Drott lastade styckegods i Stockholm av man avgick därifrån klockan 06.00 onsdagen den 20 januari 1915. Ja, händelseförloppet beskrivs bäst i sjöförklaringen som återfinns här i sin helhet med dåtidens stavning.

Sjöförklaring

Emedan Rederiaktiebolaget NIKE i Gefle tillhöriga Ångfartyget “DROTT”, fördt af kapten N. J. Smith den 21 januari stött på en mina och gått under, hvarvid kaptenen omkom och fartygets handlingar icke hunno räddas får undertecknad 1. styrman å sagda ångare ur minnet afgifva förjande utdrag ur journalen förd å fartyget under resan från Stockholm till Raumo i januari månad år 1915:

Efter att i Stockholm hafva intagit en full last styckegodslast skalkades fartygets luckor och försattes fartyget i full sjömässigt skick och utsvingades fartygets lifbåtar af ren försiktighet för att snabb kunna sättas i sjön, i händelse en eller annan olycka skulle inträffa under resan till Raumo, dit fartyget var destinerat.

Fartyget afgick under lotskommando från Stockholm onsdagen den 20 januari kl. 6 f.m. och fortsattes resan under vexlande väderförhållanden med tidtals öferbrytande sjöar tills Santakari båk pejlades i O t S torsdagen den 21 januari kl. 9 t.35 m. finska tid.

Kursen ändrades något babord för att komma inom hörhåll af ångaren “Birgit”, som hela resan varit inom synhåll och vid olyckstillfället befann sig på vår babords sida och kapten å “Drott” samtalade med kapten å “Birgit”. Kl. 9 t. 40 m. f.m. finsk tid, då fartyget gick med sakta maskin framåt, stötte detsama med förliga delen på en mina på latitud af 61.7 och en longitud af 21. 0 hvarvid hela förskeppet genast inhöljdes i ett enda rökmoln och började fartyget ögonblickligen sjunka samt var försvunnet inom 2 ½ minut.

Lifbåtarna nedfirades genast, men lyckades endast styrbordsbåten fås bort från fartyget förren detsamma gick under, hvaremot babordsbåten fånglina ficks kapad och båten kantrade, hvarvid samtliga i båten varande kommo i vattnet

Genast efter det att fartyget sjunkit styrdes upp till olycksplatsen med styrbordsbåten och lyckades sju man och ett fruntimmer räddas, så att inalles af de ombord å “Drott” varande räddades 12 man och ett fruntimmer, hvaremot sorgligt nog fartygets befälhafvare kapten N.J. Smith, första maskinisten, föreståndarinnan, en eldare och en jungman omkommo

Efter att särskilda gånger hafva rott rundt olycksplatsen för att om möjligt rädda ännu någon styrdes ned till s.s. “Birgit” och upptoga de i styrbordsbåten varande på detta fartyg kl. 10 t. 40 m. f.m finsk tid. Kl. 2 t. 40 m. e.m. den 21 januari anlände vi med “Birgit” till Raumo, hvarest oss ägnades nödig omvårdnad.

Fartygets handlingar såväl som besättningens samtliga tillhörigheter och kläder gingo förlorade vid olyckstillfället så att särskilda af de räddade kommo i båten så godt som nakna, ty intet hann räddas på grund af den korta tiden mellan det fartyget stötte på minan och då det sjönk.

Att ofanstående är sanningen af hvad under resan och vid olyckstillfället inträffat är jag och de öfriga räddade beredda att med ed bestyrka och förbehåller jag mitt rederi, mig sjelf och fartygets besättning från allt ansvar samt förbehåller mitt rederi, mig sjelf och besättningen fri om öppen talan enligt lag.

Raumo, den 23 januari 1915.

Ab. Andersson
1. Styrman å förolyckade ångaren “Drott”.

Bevittnas M.J. Smith R. Jakobson
2. Styrman
2.Maskinnist 


K. A. W. Johansson H. Johansson
Matros Matros

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.