fbpx

ALLIS

Fakta
TypMotorgaleas
MaterialEk / Furu
Tonnage36,58 brt 25,30 nrt 60 dwt
Mått15,61 x 6,07 x 2,4 meter  Djup i rum: 1,89 m
Maskin15 HK
Fart
Byggd1901 Råå
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr3786
Signal
Klassad
AssuransOförsäkrat
HemmaStockholm
ÄgareAlbin Fride Sigvard Larsson
BefälhavareArne Hjalmar Heimbrand
BesättningIngen omkom
På resaNynäshamn – Nåttarö
Förlist1944-11-02
PlatsHårsfjärden, Stora Ramklövs Ostsida
OrsakGrundstötning. Akterstäven bröts av, sjönk
LastIngen
POSN 58 53′ 045 X E 17 59′ 266 DGPS; WGS 84
Djup40
Sjk6171
Exnamn

HISTORIK
rep.1927 ny motor 1934
Arne Hjalmar Heimbrand ?? Oförsäkrat Albin Fride Sigvard Larsson

FÖRLISNINGEN
Motorstopp, grundstötning när man försökte laga motorn. Akterstäven bröts av, sjönk
Ingen omkom.

BESÄTTNING
BefälhavareArne Hjalmar HeimbrandStockholm
BästemanAxel JohanssonStockholm

Sjöförklaringen:
Motorseglaren Allis sjöförklaring.
Källa Riksarkivet: Kommerskollegium Sjöfartsbyrån. Administrativa sektionen. FIIa volym 4 (Algeria -Allis). N:r 39. Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätts andra avdelning den 7 maj 1945.
Närvarande: Rådmannen Ploman, Rådmannen Gullstrand, Assessorn Kjerrman.
Den 4 maj 1945 hade befälhavaren å motorgaleasen Allis Arne Hjalmar Heimbrand, låtit till rättens ordförande ingiva följande skrift:
Till Stockolms Rådhusrätt. I anledning av att motorgaleasen Allis från Stockholms totalförlist den 2/11 1944 på resa från Nynäshamn till Notarö, får jag härmed vördsamt anmäla mig till sjöförklaring inför rådhusrättens härstädes. Besättningen utgjordes av mig Arne Hjalmar Heimbrand, skeppare med adress Hamngatan 36, Trelleborg samt Axel Johansson, bästeman med adress c/o Näslund, Maria Prästgårdsgatan 44, Stockholm.
Allis fortsättning. Några andra personer, som kunna lämna upplysning om hur förlisningen gick till finnas icke. Fartyget ägdes av mig ensam, ehuru även skepparen A.F. Sigvard Larsson, Grevagatan 43, Stockholm, stod upptagen i fartygsregistret såsom meddelägare till detsamma. Jag hade övertagit Larssons andel i fartyget men före förlisningen icke hunnit anmäla det till fartygsregistret. Fartyget var icke försäkrat. Det hade ingen last. Bestyrkt avskrift av till Kungl. kommerskollegium insänd rapport om sjöolyckan bifogas. Trelleborg den 28 mars 1945 Arne Heimbrand. 
Härvid hade fogats en avskrift av sådan rapport, som omförmäles i 40 § i sjölagen, och skulle av dennahandling är intagas följande: Avskrift.

Rapport över förlisningen:
Rapport om sjöolycka enligt 40 § sjölagen. Angående förlisning. 
1. Fartyg (namn och slag): Motorgaleasen Allis.Hemort: Stockholm Byggnadsår och material: Fartyget är byggt av ek och furupå kravel 1901.
2. Registreringsnummer: 3786. Tontal: 25,30 tom död vikt, 36,58 brutto registerton.
3. Befälhavare (fullst. namn): Arne Hjalmar Heimbrand Stockholm hemort samt adress: Grevgatan 43 A nb. För närvarande Hamngatan 36, Trelleborg. Redare eller huvudredare: Arne Heimbrand och S. Larsson. Dennes hemord samt adress: Grevgatan 43 A, Stockholm
4.På resa från: Nynäshamn avgick den 2-11-1944. till: Notarö.
5.—–6.—–7.—–
8.Besättningens antal: befäl (befälhavaren häri inberäknad): två man manskap (kökspersonal häri inberäknad): 
9.—–10.När inträffade olyckan (år, datum och timme)? 2-11-44 Kl. 10.00.
11. Var befann sig fartyget?`(platsen angives så noggrant som möjligt) Vi passerade Stora Ramklöv
12. Vind och sjö: 15 sekm.
13. Vilken hade befälet? Heimbrand.
14. Vilka skador erhöll fartyget? Akterstäven och roder bröts av, enär båten sögs in mot berget så att det blev vattenfyllt och sjönk. 
15.—–16. Antagligen orsaken till olyckan: Maskinskada.
17. Fördes skeppsdagbok? Nej. Fördes maskindagbok? Nej.
18. Utförlig framställning av händelsen och orsaken därtill, utöver vad rapporten eljest därom innehåller, med iakttagande att, därest dagbok förts, ordagrann sammanhängande avskrift skall här intagas av vad i dagboken (även maskindagboken) finnesantecknat angående händelsen, samt att, i mån av behov, efter avskriften införas ytterligare upplysningar: Vi var på väg ut från Nynäshamn till Notarö för att där intaga last, då vår maskin stannade, vi hade segel hissade men sjön var så grov att båten drev ner mot Stora Ramklöv där den krossades mot berget. Vi gick i livbåten med den blev vattenfylld, så vi fick taga oss upp på berget där vi fick stanna ett dygn tills vi blev räddade av fiskare. 
19.-46. —-
Trelleborg den 9.11.1944 Arne Heimbrand (Befälhavarens namnteckning) Bestyrkes å tjänstens vägnar: Kungl. Kommerskollegium Sjöfartsbyrån T. Dahlman.

Utredningen:
I anledning av den sålunda ingivna anmälan hade rättens ordförande enligt vederbörande hemställan utsatt sammanträde för sjöförklaringens upptagande att hållas denna dag kl. 12.30 samt härom låtit underrätta Kungl. Kommerskollegium, åklagaren och rådhusrätten biträdande sakkunnige. Jämligt föreskrifterna i 315 § sjölagen hade ordförande tillika dels utfärdat kallelse till sammanträdet å fartygets befälhavare med förständigande att medhava alla de personer, som antoges kunna lämna upplysning i saken, dels låtit i tidningen Aftonbladet för den 5 maj 1945 införa kungörelse om tiden för sammanträdet, med tillkännagivande tillika, att den ingivna anmälan med därtill hörande handlingar funnes tillgängliga å denna rådhusrätttens avdelnings kansli söckendagar från kl.10 f.m. till kl. 2 e.m., dels ock utfärdat särskilda kallelser till sammanträdet med sådan underrättelse å skepparen A.F. Sigvard Larsson i egenskap av delägare i fartyget. 

Före sammanträdet hade sedermera de rådhusrätten biträdande sakkunnige, sjökaptenen Anders Edgren och hamnkapten Agne Fris enligt föreskrift i ovannämnda lagrum till rättens ordförande överlämnat en andling av följande lydelse: P.M. Vid upptagande av sjöförklaring ang. m/galeas Alllis påkallas ur sjöteknisk synpunkt upplysning om följande förhållanden: 
1. Har motorn tidigare varit i olag?
2. När undersöktes motorn senast? 
3. Vindriktningen vid olyckstillfället? 
4. Fanns möjlighet att ankra för att försöka undvika olyckan? 
Allis fortsättning.

Stockholm den 7/5 1945 Anders Edgren Agne Fris. Vid företagande av ärendet, i närvaro av sjökaptenerna Edgren och Fris, inställde sig fartygets befälhavare förbemälde Heimbrandpersonligen. I övrigt lät icke någon sig avhöra; och antecknades i anledning av skepparen Larssons utevaro, att han för delgivning med honom av den å honom utfärdade kallelsen sökts av stämmningman men icke kunnat anträffas. På frågor i anledning av bästemannen Axel Johanssons utevaro föranmälde Heimbrand följande: Heimbrand, som vore bosatt i Hälsingborg, hade för omkring fjorton dagar sedan i brev till Johansson uppmanat denne att å dag, varom uppgift sedermera skulle lämnas Johansson av Heimbrand, inställa sig vid Stoclholms Rådhusrätt för att höras vid sjöförklaringen angående Allis. Sedan Heimbrand på morgonen den 6 maj 1945 ankommit till Stockholm, hade Heimbrand vid ett tillfälle sagda dagsökt Johansson i dennes bostad utan att träffa Johansson ellernågon annan i lägenheten boende person. Heimbrand hade förty i lägenhetens brevlåda lagt ett till Johansson adresserat brev, däri Johansson uppmanats att näspåföljande dag inställa sig å denna Rådhusrättens avdelning. Jämväl denna dag hade Heimbrand utan avsett resultat sökt Johansson i dennes bostad. Johannson innehade anställning i land. 

Sedan rapporten i ovanintagna delar upplästs, hördes Heimbrand, som därvid uppgrav följande: Han, som vore född 1921, hade oavbrutet sedan år 1927 med undantag dock för den tid, varunder han fullgjort militärtjänst, innehaft anställning till sjöss dels på segelfartyg, dels ock på ångfartyg.
Allis fortsättning. 

Vid tiden för olyckshändelsen hade han innehaft första klass förarebevis samt ansett sig äga kunnighet i skötseln av råoljemotorer. Han hade icke före olyckan i vidare mån fört befäl å fartyg, än att han sedan i juli 1944 varit befälhavare å Allis. I december 1944 hade han avlagt andra klass skepparexamen. -Johansson hade före olyckshändelsen tjänstgjort å Allisunder ett par månaders tid men hade icke hunnit lära sig att sköta segel. Däremot hade Johansson varit kunnig i skötseln av råoljemotorer. -Allis hade varit försedd med en 15 hästkrafters råoljemotor. Enär motorn vid ett flertal tillfällen före olyckshändelsen fungerat otillfredsställande, hade Heimbrand och Johansson strax före olyckshändelsen själva översett och reparerat motorn. Därefter hade denna intill tiden för olyckshändelsen fungerat tillfredsställande. Omedelbart före anträdandet av nu ifrågavarande resa hade Heimbrand sett över motorn, som då befunnits vara utan fel. -Det avtal, varigenom Heimbrand övertagit Larssons andel i Allis, hade ingåtts före olyckshändelsen, ehuru förändringen i äganderättsförhållandena icke hunnit anmälas till fartygsregistret före sagda tidpunkt. Av sparsamhetsskäl hade Heimbrand icke sökt erhålla försäkring å Allis. -Allis hade vid utgåendet från Nynäshamn framdrivits endast med motor samt gjort en hastighet av omkring fem knop. Allis hade icke fört barlast. Förutom Heimbrand, som stått till rors, hade ingen annan person än Johansson befunnits sig ombord å Allis. Johasson hade uppehållit sig på däck. Allis hade framförts norr om Bedarön med kurs mot Nåttarös södra udde för att föras till ostsidan av Nåttarö, där last av ved skulle intagas. 

Orsaker:
Då Allis befunnit sig omedelbart ost om den slätprick, som finnes utsatt strax sydost om Södra Stegholmen, hade fatygets motor stannat. Vinden hade vid denna tidpunkt varit ostlig samt hade efter fartygets avgång från Nynäshamn tilltagit i styrka. Sedan motorn stannat, hade Heimbrand och Johansson satt samtliga segel, varefter Allis återfått styrfart. Därpå hade Heimbrand och Johansson nedtagit klyvaran samt sökt medhjälp av mesanseglet vända fartyget mot vinden. Då detta misslyckats, hade ytterligare segelmanöver utförts, vilket dock icke hindrat Allis från att alltmer närma sig ostsidan av Bedarön. Med hänsyn tagen till riskerna att grundstöta hade Heimbrand icke vågat söka föra Allis tillbaka till Nynäshamn. På grund av det betydande bottendjup hade Allis icke heller kunnat läggas för ankar. Heimbrand hade besluta söka iståndsätta motorn samt förty beordrat Johansson att taga rodret samt hålla fartyget upp mot vinden. Därpå hade Heimbrand undersökt motorn och därvid funnit,att ett rör täppts av smuts. Sedan röret rensats, hade Heimbrand sökt sätta motorn igång, vilket dock inte lyckats, enär motorn kallnat. Omedelbart efter det att Himbrand sökt sätta motorn igång, hade Allis, som av vinden förts förbi västsidan av Skorvan,grundstött ungefär mitt på Stora Ramklövs ostsida. 

Från det att motorn stannat, till dess att grundstötningen skett, hade omkring en halv timma förflutit, varav mellan 15 och 20 minuter åtgått till undersökningen och iståndsättandet av motorn. Allis hade därefter sjunkit på så djupt vatten, att fartyget icke lämpligen kunde bärgas. Efter antecknade härav utsett Rätten för Johansson hörande ärendet att återkomma måndagen den 14 innevarande maj klockan 14.00, och komme Johansson att genom Rättens försorg inkallas till sagda tid, vilket avsades. År och dag som ovan. På Rådhusrättens vägnar: B.Kjerrman 

N:r 39. Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätts andra avdelning den 14 maj 1945. 
Närvarande: Rådmannen Gullstrand, Asessorn Kjerrman.

Endast kapten inställde sig vid rätten:

Vid återtagande i närvaro av de Rätten biträdande sakkunnige sjökaptenerna Anders Edgren och Agne Friis av det från den 7 innevarande maj till denna dag uppskjutna ärendet om sjöförklaringen angående motorseglaren Allisinställde sig befälhavaren Arne Hjalmar Heimbrand, åtföljd av bästemannen Axel Frithiof Johansson. På frågor uppgav Johansson till en början, att han, som vore född 1918, varit till sjöss i omkring 3 år, att han blivit anställd å Allis i slutet av september 1944, samt att han dessförinnan icke tjänstgjort å segelfartyg. Vid härefter med Johansson företaget förhör angående olyckan berättade han: Han hade medföljt fartyget på dess ifrågavarande resa från Nynäshamn den 2 november 1944. Fartyget hade därvid icke innehaft någon last eller medfört barlast. 

Vid avgången hade vinden varit ganska frisk och sedan fartyget, efter att hava gått ut genom norra inloppet till Nynäshamn, kommit öster om Bedarön hade vinden ökat i styrka. Fartyget hade till en början framförts endast med hjälp av motor. Då fartyget befunnit sig i närheten av den slätprick, som funnes utsatt strax sydsydost om Södra Stegholmen hade emellertid motorn börjat arbeta otillfredställande och därefter stannat. I anledning härav hade Heimbrand och Johansson satt seglen så att fartyget erhållit styrfart. Därefter hade Heimbrand gått ned under däck för att tillse motorn, under det att Johansson stannat vid rodret. 

Efter det Heimbrand en stund arbetat med motorn utan att lyckats få denna i gång, hadeJohansson, som ej lyckats hålla fartyget i vind, ropat till Heimbrand att komma upp på däck. Därefter hade båda tagit ned förseglen för att med hjälp av övriga segel få upp fartyget i vind. Detta hade emellertid icke lyckats, varför de tagit ned även storseglet för att med tillhjälp av mesanseglet vända fartyget. Ej heller detta hade lyckats dem. Heimbrand hade därefter ånyo gått ned under däck för att söka få igång motorn. Fartyget hade därefter fortsatt att driva till dess det slutligen törnat på grund på ostsidan av Stora Ramklöv. Från det motorn stannade och till dess grundstötningen inträffade, hade förflutit omkring ½ timme. När Johansson kommit ombord å fartyget i september 1944, hade han och Heimbrand tillsammans översett och iordningställt fartygets motor. Johansson hade erfarenhet beträffande motorer, enär han tidigare under omkring 7 år arbetat med bilmotorer. Fartygets motor hade icke före detta tillfälle arbetat otillfredställande i någon anmärkningsvärd grad. På morgonen före olyckan hade den arbetat utmärkt. Efter antecknande härav och sedan de sakkunnige, på tillfrågan, förklarat sig anse någon vidare utredning, utöver den sålunda vunna icke icke vara att genom ytterliggare frågor erhålla, fick Johansson, mot vilken jäv icke förekom, avlägga vittneseden samt mottaga erinran om dess vikt och medförande förbindelse, varefter han förklarade sig med den avlagda eden bekräfta sina här ovan antecknade uppgifter. Johansson sade sig icke påfodra någon ersättning för sin inställelse. Härefter förklarades förrättningen avslutad, och tillsades, att bevis över vad sålunda förekommit skulle meddelas genom utdrag av protokollet. År och dag som ovan. På Rådhusrättens vägnar B.Kjerrman 

Fakta:
Byggt år: Av:1901 av ek och furu.
Reg.nr: 3786.
Hemort: Stockholm.
Befälhavare: A. Hj. Heimbrand.
Bemanning, befälhavaren inberäknad: 2 man.
På resa från Nynäshamn till Notarö.
Rapport enligt 40 § sjölagen inkom den:13 november 1944. Underrättelse jämlikt 315 § sjölagen om blivande sjöförhör inkom den:5 maj 1945. Sjöfarklaring:Vid Stockholms Rådhusrätt den 7 maj och den 14 maj 1945.Inkom till Kungl. Kollegium den:20 juni 1945.
Sakkunnige: Närvarit. Allmän åklagare: Underrättats. 

Sjöt. N:r 332/1944.1.
Sjöolyckans art. Tiden: 1944, den 2 november kl. 1000. Orten: På Stora Ramklövsostsida i Stockholms södra skärgård. Vind och väderlek: Ostlig vind, styrka 15 sek.meter (?) Klar sikt. Vidare upplysningar: Den 2 november på morgonen avgick motorseglaren Allis utan vare sig last eller barlast från Nynäshamn destination till ostsidan avNåttarö (Östermarsfloden?) där last av ved skulle intagas. Ombord befunno sig två man, skepparen och bästemannen, av vilka den senare icke var segelskutssjöman. Fartyget framdrevs efter avgången endast för motor och gjorde en fart av omkring 5 knop. Kursen sattes norr om Bedarön och sedan Finnhällornas fyr passerats i SotS-lig riktning ned mellan Nåttaröns sydligaste udde och Mälsten. När fartyget hunnit strax öster om den slätprick, som står sydost om Södra Stegholmen stoppade motorn. Vinden var vid tillfället ostlig och hade sedan fartygets avgång ökat i styrka. Efter det motorn av någon anledning stannat, satte männen samtliga segel, varefter fartyget åter lydde roder. Fartyget låg sedan för babords halsar ned mellan ön Skorvan och Stora Ramklöv med bästemannen vid ratten under det skepparen sökte reparera motorn. Till följd av att ingen barlast fanns i fartyget, drev detta allt mera ned mot lä land, och då man vid ett försök att stagvända misslyckades, grundstötte skutan en halv timme efter motorhaverietpå ostsidan av Stora Ramklöv. En stund senare sprang Allis läck och vattenfylldes. De båda männen gingo därefter i livbåten, vilken dock snart fylldes av den överbrytande sjön. De skeppsbrutna lyckades slutligen taga sig i land på ön, där de blevo nödsakade kvarstanna till påföljande morgon, då de bärgades av en till platsen kommande fiskare. Fartyget torde senare hava blivit vrak. 

2. Orsaken till olyckan, i den mån den kan med ledning av sjöförklaringens innehåll bedömas. En defekt motor i ett till synes icke i sjövärdigt skick varande fartyg förorskade grundstötningen. Befälhavaren, som såg sig äga kunnighet i skötsel av råoljemotorer hade engagerat en bästeman, vilken under de fem veckor han hade tjänstgjort på Allis icke hunnit lära sig att sköta segel. När därför motorn strejkade till följd av att ett rör förorenats av smuts, kunde icke de båda männen -sedan de enligt egen utsago satt samtliga segel -segla fartyget klart lä land. Av allt att döma har den alldeles tomma och högt på vatten liggande skutan drivit så mycket innan man fick henne under segel, att skepparen icke ens kunnat taga sig ned i lä av holmen Skorvan. Ankaret kunde där i nödfall hava fällts för någon kortare tid i 10 meters vatten, medan man reparerat den krånglande motorn. Vinden var vid tillfället frisk ostlig, varför fartyget, om det varit barlastat och tillräckligt med segel hunnit sättas, ledigt skulle kunna segla sig klar Stora Ramklöv och Rödkläppen. Sedan kunde man i värsta fall rundat Yttre gården och återvänt till Nynäshamnsödra vägen. Som nu blev fallet drev fartyget, under den halvtimma som föregick strandningen, mera än det seglade och lyckades ej gå över stag, då skepparen sökte lägga henne för andra halsar. Ex officio: Bo Bergström. Poliskamrerarkontoret Delgivn.avd. D. 10987 1946. P.M. Skepparen Arne Hjalmar Hemibrand född 2 /8-21. har icke anträffats. Den nuvarande vistelseorten har icke kunnat utrönas. Hos mantalskontoret i Stockholm är Heimbrand antecknad som boende 29 Banergatan, 2 trappor upp, hos c/o Sandberg 

Intressant:
Anteckningar: En fästmö till här nämde skepparen Heimbrand, fröken Anna Lundberg, 29 Banergatan, 2 tr. Sandberg har uppgivit, att Heimbrand icke är boende hos henne utan har han endast ställt sin post under denna adress. Fröken Lundberg uppgav vidare att Heimbrand för närvarande vore på mönstrad å ett fartyg, som gjorde turer på Polen och att hon hade sig bekant att Heimbrand innan den 1 november skulle komma till Stockholm. Heimbrand har emellertid icke låtit sig avhöra inom den tid som stipulerats i stämningen, varför denna icke kunnat delgivas.
Stockholm den 3/11 1946. KUNGL. MAJ:TS och RIKETS KOMMERSKOLLEGIUM Sjöfartsbyrån Sjöåklagaren. 

Slutsatser:
På resa från Nynäshamn till ostsidan av Nåttarö i Stockholms södra skärgård grundstötte i Stockholm hemmahörande, av skepparen Arne Hjalmar Heimbrand förda motorgaleasen Allis den 2 november 1944 på Stora Ramklövs ostsida, därvid fartyget erhöll svåra skador. Av den angående sjöolyckan verkställda utredningen framgår, bland annat, följande. Fartygets besättning utgjordes -utöver befälhavaren -av allenast en man. Denne hade endast kort tid tjänstgjort å segelfartyg och var därför föga kunnig i skötandet av segel. Å ifrågavarande resa förde fartyget vare sig last eller barlast. Då fartyget hunnit strax öster om den sydost om Södra Stegholmen befintliga slätpricken stannade fartygets motor. 

Därefter framdrevs fartyget av endast segel. Vinden var ostlig och vindstyrkan 15 sekundmeter. Efter misslyckade försök att vända fartyget, fick detsamma drivande mot lä land under det att befälhavaren sysslade med reparation av motorn och grundstötte. Då fartyget icke förde vare sig last eller barlast borde befälhavaren, särskilt med hänsyn till vindriktningen och vindens styrka ävensom med hänsyn till denotillräckliga bemanningen, icke hava gått ut i farvattnet väster om Nåttarö. Då motorn stannat, skulle befälhavaren hava sökt få fartyget i lä av Skorvan och ankrat där för reparation av motorn. Utredningen utvisar således, att fartyget icke å ifrågavarande resa var bemannat på ett betryggande sätt samt att befälhavaren därigenom och genom försummelser i nyssnämda avseenden vållat sjöolyckan. Med anledning härav varder skepparen Arne Hjalmar Heimbrand, enligt uppgift född år 1921 och boende i Stockholm, Banergatan 29, 1 trappa, härigenom kallad och stämd att vid laga påföljd inställa sig vid Stockholms Rådhusrätts andra avdelning å Rådhuset i Stockholm måndagen den 18 november 1946 kl. 10 f.m. för att svara å yrkande och ansvar å honom jämlikt 5 a, 26, 292 och 293 §§ sjölagen för att han avgått från Nynäshamn med fartyg utan att det varit betryggande bemannat och för att han därigenom och genom försummelser i andra avseenden vållat sjöolycka. Stockholm den 14 oktober 1946. 

Gösta Berglund Sjöåklagare i Kungl. Kommerskollegium

Källa
Reglistan 3786
Brunos Vrakliggare sid. 
Sveriges Skeppslista 1941 sid. 174
Sveriges Skeppslista 1943 sid. 
Öländska Segel sid.91
Svenska Seglare och Motorseglare sid. 669

Dykplatsbeskrivning
Fartyget: Ligger ca 80 meter från land. Ex ‘Laxen’. 120 hk. 2,4m djupgående. Motorgaleas från Stockholm på 36.58 brt. På resa Nynäshamn-Nåttarö. Byggd i Råå av ek & furu. Reg. Nr. 3786. Befälhavare & ägare: Albin Fride Sigvard Larsson. Oförsäkrad. Sjönk p.g.a. att akterstäven bröts vid förlisningen.

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.