HOLMESTRAND

HOLMESTRAND förliste i det röda området
Fakta
TypBark
Material Ek (kopprad)
Tonnage614 brt, 578 nrt
Mått
Maskin
Fart
Byggd1872 Trieste (Italien)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr?
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareJ. Eriksson
Befälhavare A. M. Danielsson
Besättning Ingen omkom
På resa Köpenhamn – Mariehamn
Förlist1903-12-04
Plats Lågskär sydvästra halvön, nära Granskär, Marsund Hammarland
OrsakGrundstötning
LastBarlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
HOLMESTRAND byggdes 1872 i Trieste, (Italien) i ek. Till Sverige kom hon 1897 och inregistrerades detta år med nr: 3719. J. Eriksson på Åland köpte henne från Arholma 1902 och i hans ägo var hon vid förlisningen i december 1903. 

FÖRLISNINGEN
Förlisningen av HOLMESTRAND beskrivs bäst av kapten Danielsson sjöförklaring där jag här ger ett utdrag om händelseförloppet:

Efter intagen barlast i Köpenhamn afseglade vi därifrån den 25:te nov. kl. 10 f.m. och resan fortsattes under varierande vindar utan att något anmärkningsvärdt passerade. Den 3:dje dec. kl. 11 e.m. passerades Svenska Björns fyrskepp på omkring ¼ minuters distans. Vinden SSW. Kl 12 pejlades Lågskärs fyr uti ONO och Söderhamns fyr uti W ½ S på kompassen. Seglade vidare med sikte och pejlingar af Lågskärs, Söderarms och Nyhamns fyrar och då Nyhamns fyr var tvärs gigades och beslogs båda bramseglena äfvensom storseglet, de öfvriga småseglen voro förut fastsatta såväl som mesan.

Då vinden syntes tilltaga i styrka med då och då öfvergående små snöbyar, beslöts att icke invänta dag, utan försöka att segla efter ledfyrarna in till Mariehamn, men då vi voro alldeles inpå klipporna kunde icke några ledfyrar observeras, hvarföre vi voro tvungna att lägga fartyget bidevind för babords halsar västvart för att klara land. Vinden tilltog fortfarande i styrka och drog sig mera vestlig.

Kl. 4 f.m. den 4:de pejlades Gisslans fyr uti WNW ¼ W på komp, dist. omkring 2,’0. Ehuru det syntes oss lätt att klara Gisslan, förorsakade dock den starka sydliga strömmen, som satte mot land, att vi kl. ½5 måste vända undan vinden, emedan fartget icke stagvände till följd af hög sjögång, och då vi åter lade bidevind för styrbords halsar kunde vi icke klara de öster om Gisslan liggande såkallade Torskubbarna, hvarför vi måste falla in emellan klipporna och tänkte försöka att leta oss in till Marsund, hvilket tyvärr misslyckades, då fartyget kl. 6,15 begynta taga botten och högg så hårdt, att vi förlorade rodret och observerade äfven samtidigt att vatten begynte intränga i rummet.

Fartyget förlorade sin styrmakt och gick för half vind till kl. ½8 f.m., då detsamma strandade på det såkallade Lågskär utanför Marsund, hvarest det nu ligger. Att ofvanstående är sanning af hvad som passerat och att jag såväl som min besättning gjort efter bästa förmåga allt som kunde göras för att afvärja olyckan, äro jag och min besättning beredda att med ed styrka.


Mariehamn den 23:dje december 1903.

A.M. Danielsson, Befälhafvare.

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.